pa 26, 2019

Polský bílý seznam plátců DPH


 

Bílý seznam plátců DPH v Polsku

 

Od září 2019 vstupuje v platnost tzv. bílý seznam polských plátců DPH. Na tomto seznamu se mají nacházet informace týkající se registrace, odhlášení a statusu plátce DPH, a také čísla bankovních účtů podnikatele. Platba na jiný účet nežli uvedený na bílém seznamu bude postihována pokutou.

Napisał: paulina

 

Čím je a jaké údaje bude bílý seznam polských plátců DPH obsahovat?

 

Bílý seznam plátců DPH v Polsku  je elektronický výkaz podnikatelů vedený ředitelem polské Národní finanční správy:  

 

 • podnikatelů, které ředitel finančního úřadu nezaregistroval nebo jim registraci jako plátců DPH zrušil;
 •  podnikatelů registrovaných k DPH, včetně těch, jejichž registrace k DPH byla obnovena.

 

Bílý seznam plátců DPH v Polsku bude obsahovat především čísla bankovních účtů podnikatelů, na které jsou jejich obchodní partneři provádět platby (jedná se o účty uvedené v identifikačním/aktualizačním přihlášení NIP (DIČ) nebo CEIDG(Živnostenský rejstřík)).

 

Pokud protistrana převede prostředky na jiný účet, nežli uvedený na bílém seznamu, částky nad 15 tis. zlotých nezahrne do daňově uznatelných nákladů. A proto, za účelem zamezení negativním důsledkům, bude při každé platbě nezbytné kontrolovat, zda je účet protistrany uveden na bílém seznamu. Dodatečnou sankcí pro kupujícího, který prodávajícímu zaplatil fakturu na účet, který není uveden na bílém seznamu polských plátců DPH, bude společná a nerozdílná odpovědnost za daň z přidané hodnoty (DPH). Tj. pokud prodávající neodvede DPH z faktur, které nám vystavil, finanční úřad může DPH strhnout nám. Vyhnout se tomu je možné prostřednictvím platby split payment (mechanismus rozdělené platby).

 

Důležité při tom bude, zda byl bankovní účet ve výkazu registrován ke dni převodu. Rozhodným je tak den platebního příkazu, a nikoliv den odepsání částky z účtu nabyvatele či den připsání částky na účet prodávajícího. 

 

Existuje však výjimka. Částku převyšující 15 tis. zlotých bude možné zahrnout do daňově uznatelných nákladů, navzdory tomu, že platba byla provedena na jiný bankovní účet, nežli uvedený na seznamu, pokud subjekt provádějící platbu tuto skutečnost v průběhu tří dnů od zadání platebního příkazu oznámí finančnímu úřadu (platba na jiný účet, nežli účet uvedený na bílém seznamu polských plátců DPH) příslušnému pro prodávajícího.  

 

Kromě bankovních účtů bude polský bílý seznam plátců DPH obsahovat: 

 

 • firmu (název) nebo jméno a příjmení;
 •  číslo, s jehož pomocí byl subjekt identifikován pro potřeby daně, pokud bylo takové číslo přiděleno;
 •  číslo REGON (IČO), pokud bylo přiděleno;
 •  číslo PESEL (polské rodné číslo), pokud bylo přiděleno;
 •  číslo v Národním soudním rejstříku (obchodní rejstřík), pokud bylo přiděleno;
 •  adresu sídla – v případě subjektu, který není fyzickou osobou;
 •  adresu trvalé provozovny nebo registrační adresu, v případě absence trvalé provozovny – v případě fyzické osoby;
 •  jména a příjmení osob, které jsou členy orgánu oprávněného k zastupování subjektu a jejich daňová identifikační čísla nebo čísla PESEL (polská rodná čísla);  
 •  jména a příjmení prokuristů a jejich daňová identifikační čísla nebo čísla PESEL (polská rodná čísla);
 •  jméno a příjmení nebo firmu (název) společníka a jeho daňové identifikační číslo nebo číslo PESEL (polské rodné číslo);
 •  datum registrace, zamítnutí registrace nebo zrušení registrace a obnovení registrace jako plátce DPH;  
 •  právní základ registrace, zamítnutí registrace nebo zrušení registrace a obnovení registrace jako plátce DPH.
 •  Ostatní předpoklady týkající se bílého seznamu plátců DPH

 

 Kromě toho chce finanční správa předat informace o bankovních účtech plátců DPH finančním institucím (bankám, SKOK-ům (spořitelny), aby mohly vytvořit nástroje, které podnikatelům umožní automatické (již na etapě platebního příkazu) ověření, zda provádějí platbu na registrovaný účet. Avšak bude se jednat o právo bank, a nikoliv jejich povinnost – záleží na finanční instituci, zda tohoto práva využije.

Na polském bílém seznamu plátců DPH bude možné ověřit údaje protistrany za posledních 5 let, starší budou odstraňovány.

 

Kdy bílý seznam plátců DPH vstoupí v platnost?

 

Předpisy týkající se bílého seznamu plátců DPH vstoupí v platnost ke dni 1. září 2019. Od tohoto data by již měl fungovat daný seznam plátců.

Zatímco sankce za platbu částky na jiný účet, nežli uvedený na bílém seznamu, začnou platit od 1. ledna 2020. Proto platby na jiný účet, nežli uvedený na seznamu, provedené od 1. září 2019 do 1. ledna 2020 nebudou postihovány.

Podnikatelé budou muset pamatovat rovněž na to, že bílý seznam nebude obsahovat soukromé účty, tj. ROR. A proto plátce vždy, když bude provádět platbu na soukromý účet prodávajícího, a hodnota transakce se bude rovnat nebo bude převyšovat částku 15 tis. zlotých, bude muset tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu prodávajícího.

 

Zajímá Vás REGISTRACE K DPH V POLSKU, VEDENÍ EVIDENCE DPH V POLSKUanebo VEDENÍ ÚČETNICTVÍ V POLSKU V ČESKÉM JAZYCE?

Kontaktujte POLPARTNER