pa 26, 2019

Mechanismus rozdělené platby Polsko (MPP) / Split payment v Polsku


 

Od 1.11.2019 bude nutno vystavovat faktury s polskou sazbou DPH rovněž za zboží a služby uvedené v příloze č. 15 do polského zákona o DPH, avšak v případě zboží a služeb z přílohy č. 15 bude aplikován mechanismus rozdělení platby / split payment,

Napisał: paulina

Mechanismus rozdělené platby v Polsku / Split payment v Polsku

 

mechanismus placení faktur, v rámci něhož je platba kupujícího za zboží neboslužbu prováděna na dva bankovní účty dodavatele nebo poskytovatele služeb. Pokud platíme v polských zlotých, provádíme jeden převod, přičemž zvolíme možnost převodu – metoda rozdělené platby/split payment, kde uvedeme částku platby a částku DPH, a banka částku převodu rozdělí na částku bez DPH, která bude zaslána na hlavní bankovní účet dodavatele (ten, na který převádíme celou částku s označením možnosti mechanismu rozdělené platby/split payment), zatímco zbývající částka DPH (částka daně z přidané hodnoty) bude poukázána na druhý účet – speciální účet pro DPH, kterým firma nemůže disponovat libovolně a libovolně používat prostředky, které se na něm nacházejí. Prostředky z účtu pro potřeby DPH můžeme použít pro zaplacení našim dodavatelům pomocí metody rozdělení platby/split payment, kdy částka DPH z faktury, kterou platíme, bude automaticky odečítána z našeho DPH účtu. Z účtu pro DPH budeme moci zaplatit rovněž DPH finančnímu úřadu, daň z příjmů fyzických osob a právnických osob, spotřební daň, celní poplatky a pojistné na sociální zabezpečení.

 Pokud jsou platby prováděny v EUR – je nutno mít založený bankovní účet v Polsku v polských zlotých. Částku bez DPH dle dnešního vysvětlení finančního úřadu převádíme v EUR na účet EUR dodavatele, zatímco částku DPH převádíme v PLN z našeho polského účtu vedeného v PLN v rámci mechanismu rozdělené platby na polský účet dodavatele vedený v PLN.

Prodávající je při vystavování faktury v EUR povinen uvést na faktuře částku DPH přepočtenou z cizí měny na PLN, a tuto částku převádíme v rámci mechanismu rozdělené platby. 

 

1) Pokud částka DPH z faktury vystavené v cizí měně přepočtená na PLN činí 5 000 zł, u převodu v polských zlotých v rámci rozdělené platby uvedeme: částka platby: 5000 zł, částka DPH: 5000 zł, zpráva pro příjemce: uvedeme č. faktury.

2) Rovněž můžeme provést platbu všech faktur vystavených dodavatelem; je to možné v případě, že jeden dodavatel nebo poskytovatel služby vystaví daňovému subjektu/odběrateli v období nejméně od jednoho dne do maximálně jednoho měsíce více nežli jednu fakturu; ve zprávě převodu se v takovém případě uvedou všechny výše uvedené faktury vystavené daňovému subjektu, uvede se částka odpovídající součtu daně ze všech faktur a období, za které je platba prováděna,  

 3) Pokud platíme zálohy vyšší nežli 15 000 zł, ve zprávě pro příjemce uvedeme místo čísla faktury zprávu „záloha“.  

 

Od 1.1.2020, v souvislosti se změnami týkajícími se polského bílého seznamu plátců DPH, bude nutno provádět platby na účty zveřejněné na bílém seznamu plátců DPH v Polsku, v opačném případě poneseme společnou a nerozdílnou odpovědnost za DPH s dodavatelem. DPH vymoci od nás. 

 

Povinnost uplatňování mechanismu rozdělené platby v Polsku existuje v případě, kdy budou současně splněny 3 podmínky:

 

1.      Předmětem transakce bude zboží a služby uvedené v příloze č. 15 k polskému zákonu o DPH
2.     Částka vyplývající z faktury je vyšší nežli částka 15 000 zł vč. DPH. (i v případě, že se na faktuře nacházejí jiné položky, nežli uvedené v příloze č. 15, a objeví se pouze jedna položka z přílohy č. 15, a současně bude faktura vystavena na částku nad 15 000 zł, bude nutno uplatnit mechanismus rozdělené platby a zaplatit DPH pouze z položky z přílohy č. 15 v rámci mechanismu rozdělené platby. Samozřejmě daň můžeme takto dobrovolně zaplatit ze všeho). 
3.     Kupující je plátcem DPH (aktivním tj. registrovaným k DPH nebo osvobozen, čili neregistrován k DPH).  

 

To znamená, že pokud máme fakturu na částku nižší nežli 15 000 zł vč. DPH za zboží nebo služby uvedené v příloze č. 15, na tuto fakturu se polský mechanismus rozdělené platby vztahovat nebude. V režimu polského mechanismu rozdělené platby samozřejmě můžeme dobrovolně zaplatit každou fakturu, jejíž hodnota nepřekračuje 15 000 zł vč. DPH.

U faktur do 15 000 zł, které budou zahrnovat zboží z přílohy č. 15, bude platit společná a nerozdílná odpovědnost prodávajícího a kupujícího tzn., že pokud dodavatel neodvede DPH ze zboží dodaného kupujícímu, finanční úřad bude moci nárokovat DPH od kupujícího, ledaže kupující fakturu dobrovolně zaplatí v režimu mechanismu rozdělené platby / split payment, v takovém případě kupující nenese společnou a nerozdílnou odpovědnost s dodavatelem.   

 

a)     Firmy prodávající a kupující zboží a služby uvedené v nové příloze č. 15 musí mít bankovní účet v Polsku!

b)     Na faktuře, na kterou se vztahuje povinnost uplatnění mechanismu rozdělené platby, je nutno v polském jazyce uvést informaci „mechanizm podzielonej płatności” !!!!!!!!!

c)      Mechanismus rozdělené platby se neuplatní u kompenzací do VÝŠE kompenzace čl. 108a odst.1d.

d)     Platby v režimu mechanismu rozdělené platby je nutno provádět na účty zveřejněné na „polském bílém seznamu plátců“ od 1.1.2020

 

Slovníček: dle zákonodárce se částkou 15 000 zł vč. DPH rozumí částka vyplývající z jedné konkrétní faktury, a nikoliv jako v případě bílého seznamu plátců DPH částka objednávky, částka ročních transakcí vyplývajících z podepsané smlouvy o spolupráci atd.  

 

Zajímá Vás REGISTRACE K DPH V POLSKU, VEDENÍ EVIDENCE DPH V POLSKUanebo VEDENÍ ÚČETNICTVÍ V POLSKU V ČESKÉM JAZYCE?

Kontaktujte POLPARTNER