Založení společnosti v Polsku


Máte zájem o založení společnosti s r.o. v Polsku?
Neznáte jazyk a hledáte pomoc?

 

 

 
Založíme Vám společnost s.r.o. v POLSKU na klíč a vše zařídíme za Vás!

 

 
Služba REGISTRACE SPOLEČNOSTI V POLSKU  zahrnuje:
 • zhotovení zakladatelské listiny spółki z o.o. (spol. s.r.o.)
 • uspořádání schůzky u notáře
 • zajištění soudního tlumočníka u notáře
 • příprava požadovaných soudních formulářů za účelem jejich podání u KRS (obch. rej.)
 • zhotovení prohlášení členů představenstva (jednatelů)
 • příprava formulářů NIP-2 (DIČ) a Regon (IČO) a také VAT-R (registrace na Finančním úřadě)
 • registrace na Hlavním statistickém úřadu (GUS)
 • registrace na Správě sociálního a zdravotního zabezpečení (ZUS)
 • podání kompletu dokumentů na příslušném oddělení KRS (OR)

 

Jako kancelář Soudního znalce v oboru účetnictví Vám nabízíme také vedení účetnictví v Polskuadresu sídla či virtuální kancelář v Polsku (v polsko- českém pohraničí, ve městě Cieszyn – bezmála 300 metrů od hraničního přechodu) a mnoho jiných služeb pro podporu českých podnikatelů na polském trhu

 

Informace o Spółce z o.o.

Spółka z o.o. je kapitálovou společností. Disponuje právní subjektivitou. Může být tvořena jedním či několika společníky. Společníky mohou být fyzické osoby, právnické osoby a také osobní společnosti. Společnost může být vytvořena také pouze jinou jednočlennou společností s ručením omezeným (sp. z o.o.). Základem existence společnosti je základní kapitál.

 

Majetek společnosti

Společnost může vlastním jménem nabývat nemovitosti, movitosti, činit závazky včetně úvěrů apod. Majetek společnosti je majetkem odděleným od majetku její společníků. Jedná se jistící formu provozování obchodní činnosti (ve srovnání s živnostenskou činností či veřejnou obchodní společností - spółki jawnej), jelikož za závazky sp. z o.o. nese odpovědnost pouze společnost celým svým majetkem.Minimální základní kapitál spółki z o.o. činí 5 000 zł. Majetek společnosti vzniká původně z vkladů společníku a může být společností rozmnožován jako její vlastní majetek.

 

Vedení záležitostí společnosti a zastupování

Společnost jako právnická osoba jedná prostřednictvím svých orgánů. Nezbytné je pro fungování společnosti představenstvo (vedení, čili jednatelé). Představenstvo vede záležitosti společnosti a společnost zastupuje. Může se skládat z jedné či více osob. Členy mohou být zároveň společníci, jak i osoby mimo skupinu společníků. Členové představenstva jsou jmenováni a odvoláváni usnesením společníků. Zakladatelská listina společnosti může stanovit jiné způsoby jmenování a odvolávání členů představenstva: např. prostřednictvím dozorčí rady, po jednom pro každého společníka.

Kromě představenstva společnost může mít kontrolní orgány: dozorčí radu či revizní komisi. V případě, že základní kapitál převyšuje částku 500.000 zł a počet společníků je vyšší nežli 25, společnost musí mít dozorčí radu a revizní komisi.

Společnost může ustanovit prokuristu.

 

Vklady společníků

Společníci jsou povinni vložit vklady na pokrytí základního kapitálu. Minimální výše základního kapitálu činí 5.000 zł. Své podíly společníci mohou pokrýt peněžitým či nepeněžitým vkladem. Předmět vkladu zůstává ve výhradní dispozici představenstva.

 

Zodpovědnost za závazky společnosti

Společníci nenesou odpovědnost za závazky společnosti. Také členové jejího představenstva nenesou odpovědnost za její závazky, ledaže se jedná o případ uvedený ve čl. 299 obchodního zákoníku (k.s.h).

 

Založení a registrace

Zakladatelská listina společnosti vyžaduje formu notářského zápisu. Společnost musí být zapsána do Státního soudního registru (Krajowego Rejestru Sądowego), přihlášena u příslušného Ředitele finančního úřadu (Naczelnika Urzędu Skarbowego), Hlavního statistického úřadu (Głównego Urzędu Statystycznego) a pokud zaměstnává zaměstnance, také u Správa sociálního a zdravotního pojištění (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).

Společenská smlouva musí obsahovat:

 1. firmu a sídlo společnosti,
 2. předmět činnosti společnosti,
 3. výši základního kapitálu,
 4. zda společník může mít více nežli jeden podíl,
 5. počet a nominální hodnotu podílů jednotlivých společníků,
 6. dobu trvání společnosti, pokud je vyznačená.

 

Účetnictví

Vždy tzv. plné účetnictví

 

Daně

Společnost je poplatníkem daně z příjmu právnických osob (19%). Zde se vyskytuje problematika tzv. dvojího zdanění, která spočívá v tom, že ze zisku společnost odvádí daň z příjmu, a následně, pokud je společníkům vyplácen zisk formou dividendy, také tito společníci odvádějí daň z příjmu. Společnost může být plátcem VAT (DPH) a spotřební daně.

  

Zajímá Vás služba ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI V POLSKU? Neváhejte nás kontaktovat, naši dvoujazyční experti jsou připraveni Vám pomoci.